Kindertherapie BSM van den Berg

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het  dossier van uw kind bevat aantekeningen over zijn gezondheidstoestand, over zijn doorgelopen ontwikkeling vanaf  de conceptie, familiare gezondheidsgegevens en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om de privacy van u en uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw kinds persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw kinds  gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw kinds dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw kinds dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw kinds dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw kinds gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens i

 • De factuur 
   

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BSM van den Berg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres; 
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum; 
 • Geslacht.
 • BSN
 • Gegevens over gezondheid (o.a. diagnoses)

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.